İçeriğe Atla Menüye Atla
 

aa

Görevlerimiz

 • Eğitim modülleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik kitap ve ders içerik standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK’lar ile bu konularda müzakerelerde bulunmak, ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak,
 • MEB ile müfredata konulacak afet ve acil durum ile ilgili konuların belirlenmesi ve uygulaması çalışmalarını yürütmek,
 • Afet ve Acil Durum eğitim konularını güçlendirecek politika ve stratejileri geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, kamu kurumları ile özel kuruluşların personeline verilecek eğitimleri planlamak, koordine etmek ve uygulanmasını sağlamak. Eğitim planı dışında oluşabilecek eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, uygulanmasını sağlamak,
 • AFAD personelinin mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim konu ve planlarını hazırlamak, hizmet içi eğitim materyalleri hazırlamak ve hazırlatmak,
 • Afet ve acil durum süreçlerinin yönetiminde görev alan İtfaiye ve arama kurtarma gibi personel ile sürecin tanıtımında görev yapan eğitici personeli eğitmek,
 • Mesleki gelişimle ilgili güncel bilgileri takip etmek ve bunlarla ilgili seminerler ve çalıştaylar düzenlemek,
 • İlgili kurumlar ve üniversiteler ile işbirliği içinde hizmet içi eğitimlerle ilgili AR-GE projeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak.
 • Devam eden Afet ve Acil Durum Eğitim Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Mevcut Afet ve Acil Durum Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek, süreçlere ilişkin sorunları ve çözüm önerileri geliştirmek.
 • Eğitim ile ilgili akreditasyon esaslarını belirlemek ve afet ve acil duruma ilişkin eğitim hizmetleri veren tüm paydaşların akreditasyonunu sağlamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile Ulusal meslek odaları, üniversiteler, STK’ lar, özel sektör tarafından yapılan Afet ve acil durum eğitim hizmetlerini izlemek, değerlendirmek,
 • Eğitim çalışmaları ile ilgili her türlü istatistikî bilgiyi düzenlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
 • Yurtdışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, uluslararası afet ve acil durumlara ilişkin eğitim veren kuruluşlarla işbirliği yapılarak eğitim ve ARGE projeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak,
 • Afet ve Acil Durum eğitim konusunda AFAD’ın uluslararası stratejisini belirlemek ve belirlenen stratejinin uygulamasını sağlamak,
 • Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetleriyle ilgili konferanslar düzenlemek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,
 • Mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek üzere, kendi yönergesi hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmek.