İçeriğe Atla Menüye Atla
 

aa

Sivil Savunma Mevzuatı

SİVİL SAVUNMA, SEFERBERLİK, KORUYUCU GÜVENLİK, YANGIN İLE İLGİLİ MEVZUAT
MEVZUAT NO SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ MEVZUAT RESMİ GAZETE YAYIM TARİH VE NUMARASI
5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 17/6/2009 - 27261
7126 Sivil Savunma Kanunu 13/06/1958-9931
6/3150 Sivil Savunma  İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama Ve Diğer Hizmetler Tüzüğü   18/07/1964 – 11757
6/3150 Sivil Savunma  İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü  18/07/1964 -  11757
4/11715 Sivil Savunma Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname 06/07/1959 – 10245
4/11635 Sivil Müdafaada Vekaletlerarası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Nizamnamesi     26/06/1959 - 10237
6/624 107 Sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarına Tâyin Olunan Personelin Terfi, Nakil, Cezalandırma ve Denetlemeleri Hakkında Tüzük 05/07/1962 - 11146
24/07/1985 - 85/9727 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü  07/09/1985 - 18861
  Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 25/08/2010-27663
12325 Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik 17/06/1966 - 12325
12306 Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği 24/05/1966 - 12306
12283 Hassas Bölgelerde Kurulacak Hastaneler Servisine Ait Planlama,Teşkilât, İkmal ve Diğer Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik  26/04/1966 - 12283
  Sığınak Yönetmeliği  25/08/1988 - 19910
11100-12611 Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı İle Daire, Müessese  ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü Hakkında Yönetmelik 07/05/1962 - 11100 02/06/1967 - 12611 
- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 21/07/2000 - 24116
- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Kıyafet Yönetmeliği    22/06/2000 - 24087
2001/3275 Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği   12/12/2001 -  24611
23999  Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği  24.03.2000 - 23999 
  Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği  15.01.2000 - 23934 
- Sivil Savunma Hizmetleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımların Alınması Ve Ödeneklerin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik 07/07/2005 - 25868
88/12777 Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik 8/5/1988 - 19808
  Sivil Savunma İkaz ve Alarm Merkezleri İle Radyolojik Savunma Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Çalışma Şekilleri Hakkında Yönerge 16.09.1974
  Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Kurbağa Adam Personel Yönergesi 28.06.2010
  Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi 12.05.2000
  İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerler İle Benzeri Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri Ve Diğer Hususuların Tespitine İlişkin Karar 04/08/2006 - 26249
28/09/2000-1530 Sayılı Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile Ekiplerinde Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilecek Personelin Nitelikleri, Çalıştırılmaları ile Ücret ve Diğer Mali Haklarına İlişkin Usul ve Esaslar 09/12/2000 - 24255
  Sivil Savunma Planlama Esasları  
  Tahliye Ana Planı Esasları  
  Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Klavuzu  
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT
2941 Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu  08/11/1983 - 18215
3634 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu  16/06/1939 - 4234
3780 Milli Korunma Kanunu  26/01/1940 -  4417
697 Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun 26/07/1965 - 12058
4654 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu 14/08/1944 - 5782
2/13765 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğü  27/06/1940 - 4546
90/500 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü  16/07/1990 - 20576
3/3169 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Ödevi Yönetmeliği 11/10/1945 - 6130
93/4965 Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Yönetmeliği 25.10.1993
91/1434 Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifi 22/11/2005-1792-1
  Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği 1994
  Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi 12/07/2004-1407-2
  Başbakanlık  Alarm Kod Kelimeleri ve Anlamları Yönergesi 19/06/1998-1407-5-98
MY:82-2(B) TSK Seferberlik ve Savaş Hali Yönergesi 10/02/2005-3958
MY:5-2(A) Savaş Görev Planlarının Hazırlanması Yönergesi 23/12/2004-3958-108
MSY: 82-3 Seferberlik ve Savaş Hali Erteleme Yönergesi 28/05/2001-135
MY: 82-1(B) TSK Seferberlik, Öğretim, Eğitim ve Tatbikat Yönergesi 07/10/2004-1702-165
MSY: 82-5(A) İl- İlçe Kaynak Sayım Yönergesi 01/07/2004-3080
MD: 82-3(A) TSK'ince  Seferberlik ve Savaş Hallerinde Özel Nakliyat ve İnşaat Firmalarının Kullanılması Direktifi 24/02/2004-1120-4
MSY: 70-5(A) Sevk Tehiri İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge 06/05/2003-4444-1
  Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri (Seferberlik Ve Savaş Hazırlıkları, Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik) Rapor Sistemleri Yönergesi 19/02/2001-1210
  Tatbikatlar Yönergesi 06/12/2007-2864
     
KORUYUCU GÜVENLİK VE YANGINLA İLGİLİ MEVZUAT
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 26/6/2004 - 25504
2565 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 22/12/1981 - 17552
  Parlayıcı. Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler hakkında Tüzük 24/12/1973 – 7/7551
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 27/11/2007 -2007/12937
  Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman Veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik  08/09/1975-15350
  Belediye İtfaiye Yönetmeliği 21/10/2006 - 26326
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 7/10/2004 - 25606
  Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği 30/04/1983 - 18033
  Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü  Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun ve Bu Kanuna Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelik, 18/01/1966 - 711 
  Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 1610/1988 - 88/13543 
  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 16/5/1988 - 19816 
  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 14/02/2000  - 2000/284 
  Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar  13/05/1964 -  6/3048